Δωρεάν
15νθήμερα
προγράμματα
ΟΑΕΔ

για άνεργους
και εργαζόμεμους

Τί πρέπει να έχετε μαζί σας την ημέρα της παραλαβής:
1. Σωστά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Συμφωνητικό μεταξύ γονέα-κατασκήνωσης ( κατεβάστε το συμφωνητικό του 2023 ΕΔΩ ).

Οδηγίες συμπλήρωσης:
A) στην πρώτη σελίδα επάνω,στο κενό δίπλα από το «β)» συμπληρώστε το όνομα του δικαιούχου γονέα (αυτού που πήρε το πρόγραμμα. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Αν έχει γίνει αίτηση στο όνομα και των δύο γονέων πρέπει να έχετε ελέγξει σε ποιόν από τους δύο έχει εγκριθεί το παιδί και να συμπληρωθεί το δικό του όνομα)
B) Στην πρώτη σελίδα κάτω,στα ωφελούμενα μέλη συμπληρώστε το/τα όνομα/τα του παιδιού/των παιδιών και τα ΑΜΚΑ τους (τα ονόματα συμπλήρώνονται δύο φορές, μία στο ᾽᾽1.᾽᾽ μόνο τα ονόματα και άλλη μία στο «2.» μαζί με τις ημερομηνίες του δεκαπενθήμερου που έχετε επιλέξει. Για να δείτε τα δεκαπενθήμερα με τις ακριβείς ημερομηνίες τους κοιτάξτε παραπάνω.
Γ) Στο τέλος του συμφωνητικού εκεί που λέει «ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ» ο δικαιούχος γονέας υπογράφει κάτω δεξιά.

2.  φωτοτυπία ταυτότητας δικαιούχου γονέα με γραμμένα επάνω ΑΦΜ και ΑΜΚΑ (γονέα), ΑΜΚΑ παιδιού και έγγραφο ταυτοπροσωπίας του παιδιού ( φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ασφάλισης ή φωτοτυπία ταυτότητας του παιδιού αν έχει ή έγγραφο ταυτοπροσωπίας απο ΚΕΠ)